Op 1 juli  2020 vergaderde de gemeenteraad over de ‘Beleidsnota Voorwaarden voor zonnevelden en windmolens’. Dat is een belangrijk document omdat hierin wordt vastgelegd aan welke voorwaarden projecten met windmolens en zonnevelden moeten voldoen. Het gaat daarbij over zaken als participatie door inwoners, inpassing in het landschap, het effect op biodiversiteit en behoud van cultuurhistorische waarden. De gemeente wil al deze zaken zorgvuldig afwegen maar tegelijkertijd haar ambitie waarmaken met betrekking tot het zelf opwekken van duurzame energie. 

Tijdens de raadsvergadering mochten belanghebbenden ‘inspreken’ om hun mening te geven. Ook raadsleden van diverse partijen gaven hun mening. Daarbij werden onder andere de volgende argumenten genoemd:

  • We moeten eerst alle daken volleggen met zonnepanelen.
  • Geen zonnevelden op boerenland.
  • Behoud van het Geinlandschap en het effect op het toerisme in ’t Gein.
  • De opbrengst van de energieprojecten moet ook bij minder bedeelde huishoudens terechtkomen.
  • De gemeente moet ook zelf investeren in zonneprojecten op eigen grond.

Na deze discussie heeft wethouder Kiki Hagen toegezegd de nota op een paar punten aan te passen. De volgende stap is het vaststellen van ‘zoekgebieden’; dat zijn gebieden waarin gezocht kan worden naar concrete locaties voor windmolens en zonnevelden. 

Veenwind speelt een actieve rol bij het betrekken van omwonenden. Daarom peilen we steekproefsgewijs de mening van inwoners in onze gemeente en bespreken we al diverse mogelijkheden met projectontwikkelaars. Wil je ook in gesprek met Veenwind over de opwekking van duurzame energie in onze gemeente? Meld je aan voor een (online) vraaggesprek door een mail te sturen aan contact@veenwind.nl. Want ook jouw mening telt!