FAQ2020-01-21T12:52:56+00:00
Hoe zit het met die zoekgebieden voor windenergie in ‘t Gein waar al kaartjes van circuleren?2020-05-24T10:08:24+00:00

Gemeente De Ronde Venen onderzoekt welke gebieden in principe geschikt zijn voor windmolens en zonnevelden. Gezien de nabijheid van Schiphol zijn hoge windmolens op een beperkt aantal plaatsen in onze gemeente mogelijk. Het gebied tussen het Amsterdam-Rijnkanaal, het Gein en het spoor is één van de mogelijke gebieden die gemeente onderzoekt.

Voordat de zoekgebieden worden bepaald stelt de gemeente randvoorwaarden op, zeg maar de spelregels waaraan de locaties voor wind- en zonne-energie moeten voldoen, zoals de afstand tot woningen, natuurbehoud, de wijze waarop participatie met de omgeving plaatsvindt, veiligheid, etc. De randvoorwaarden worden in de gemeenteraad vastgesteld. De planning is dat in april 2021 de zoekgebieden kunnen worden aangewezen. Meer informatie over dit proces vind je op: https://www.duurzaamderondevenen.nl/home/default.aspx

Hoe dichtbij elkaar mogen die windmolens eigenlijk staan?2020-04-04T09:28:45+00:00

Als windmolens te dicht bij elkaar staan hebben ze last van elkaars ‘windschaduw’ (ook wel zog genoemd). De onderlinge afstand tussen windmolens hangt af van de grootte van de molens. Hoe groter de molens, hoe verder ze van elkaar moeten staan. In de praktijk komt het er op neer dat moderne windmolens ongeveer 500 meter van elkaar af staan.

Hoever moeten de windmolens van woonhuizen komen te staan?2020-04-04T09:29:41+00:00

De afstand tot woonhuizen wordt bepaald door de geluidscontouren van een windmolen. Er is wet- en regelgeving voor de geluidsbelasting op de gevel van een woning. Deze regels gelden ook voor geluid afkomstig van een windmolen. De geluidscontouren van een windmolen worden berekend aan de hand van modellen waarbij o.a. de winddata van KNMI over een langere periode worden gebruikt. In de praktijk komt het erop neer dat voor een moderne windmolen de minimale afstand tot woningen 400 meter is.

Windmolens zouden voor altijd het landschap verwoesten. Klopt dat?2020-04-04T09:30:16+00:00

Moderne windmolens zijn vaak, vanwege de hoogte van grote afstand zichtbaar. Of ze onderdeel gaan uitmaken van het landschap of het landschap verwoesten is een kwestie van smaak. De levensduur van een windmolen is 15 tot 30 jaar. Als er tegen die tijd andere/ betere technieken beschikbaar zijn voor onze energieproductie, dan kunnen ze daarna worden afgebroken en het landschap in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Over de beleving van grote windmolens in een open landschap is voor een windproject bij Houten een advies opgesteld.

Waarom zetten we die windmolens niet gewoon op zee?2020-04-04T09:31:11+00:00

De komende jaren komen er veel nieuwe windparken op zee bij. Maar de ruimte op zee is niet onbeperkt en moet gedeeld of gecombineerd worden met natuurgebieden, visserij, scheepvaart, militaire oefengebieden etc. Om te kunnen voorzien in onze energiebehoefte is de inzet van alle opties nodig, dus ook windenergie op land.

Waarom kunnen windmolens op zee zonder subsidie gebouwd worden?2020-04-04T09:31:45+00:00

Voor een aantal windparken op zee is geen SDE+ subsidie nodig voor de opgewekte stroom. Maar voor de aanleg van deze parken regelt en betaalt de overheid alle voorbereidingskosten, de onderzoeken en de kosten van Tennet voor het aanleggen van transformatoren en kabels om de energie naar het vasteland te kunnen transporteren. Dergelijke kosten worden bij een windpark op land door de initiatiefnemer betaald. Daarna ontvangt de exploitant van een windpark op land een subsidie (SDE+) voor iedere kWh opgewekte stroom.
Overigens: naarmate we windmolens op zee verder uit de kust zetten worden ze steeds duurder: de fundering wordt complexer en de infrastructuur van Tennet wordt ook veel duurder.

Hoeveel duurzame energie hebben we nodig?2020-05-24T10:11:37+00:00

In Nederland verbruiken we op dit moment ongeveer 120 TWh elektriciteit per jaar (en daarnaast natuurlijk nog aardgas om onze gebouwen te verwarmen en benzine of diesel voor onze auto’s). Voor elektriciteit zijn in het Klimaatakkoord de volgende afspraken gemaakt: in 2030 wordt 49 TWh opgewekt met windparken op zee en 35 TWh met hernieuwbare technieken op land, vooral wind- en zonne-energie. Daarnaast wordt nog 7 TWh opgewekt met zonnepanelen op daken van woningen.

Het schijnt dat zonneweides slecht zijn voor de biodiversiteit?2020-04-04T09:33:04+00:00

Zonnevelden kunnen op verschillende manieren worden aangelegd. Als er genoeg ruimte tussen de rijen panelen wordt gelaten kan zonlicht en regenwater op de grond komen en kan er met speciaal beheer zelfs een verbetering van de biodiversiteit bereikt worden ten opzichte van het huidige situatie.

Je hoort wel eens dat windmolens op subsidie draaien. Hoe zit dat met fossiele brandstoffen?2020-04-04T09:34:42+00:00

Aan fossiele brandstoffen geeft de overheid veel meer uit dan aan hernieuwbare opwekking. Dit gebeurt in de vorm van subsidie, belastingkorting of op andere wijze. Zie bijvoorbeeld dit artikel uit de Volkskrant: Subsidie voor fossiele brandstof dubbel zo hoog als voor duurzame

Kan ik lid worden van Veenwind als ik ook tegen een windmolen zo vlak bij die historische Mondriaan-molen ben?2020-04-04T09:35:17+00:00

Ja, natuurlijk. Iedereen is welkom bij Veenwind om met elkaar in gesprek te gaan wat de meest geschikte locaties zijn voor windmolens en zonnevelden in onze gemeente.

Een paar windmolens in dat al zo dichtbebouwde Groene Hart. Dat schiet toch niet op?2020-04-04T09:35:49+00:00

We hebben een landelijke opgave voor duurzame energie en iedere regio moet daaraan bijdragen. In vergelijking met de Randstad is er relatief veel ruimte in het Groene Hart. De gemeente De Ronde Venen vormt samen met 15 buurgemeenten de regio U16. Samen met deze gemeenten en andere belanghebbenden wordt gekeken hoe op een zorgvuldige manier de windmolens en zonnevelden kunnen worden aangelegd, ook in onze regio.

Het schijnt dat veel landeigenaren al deals hebben gesloten met windmolen projectontwikkelaars. Dan heeft Veenwind toch geen zin?2020-05-24T10:13:18+00:00

Het kan zijn dat grondeigenaren al intentieverklaringen hebben ondertekend om samen te werken met projectontwikkelaars. Als deze locaties straks in één van de zoekgebieden voor wind- of zonne-energie blijken te liggen, kan hier een project worden ontwikkeld. Het vaststellen van de zoekgebieden gebeurt in april 2021. Bovendien wil de gemeente dat de omgeving gelijkwaardig kan participeren in een project. Het streven is dat de projecten voor 50% in handen komt lokale bedrijven en inwoners. Door samen te werken met Veenwind kan invulling worden gegeven aan het lokaal eigendom.

Zijn er vergelijkbare coöperaties die ons al voorgingen en succesvol waren?2020-04-04T09:37:02+00:00

Zeker. In Nederland zijn bijna 600 energiecoöperaties die zelfstandig of samen met projectontwikkelaars wind- en zonne-energie opwekken. Meestal  gaat (een deel van) de opbrengst naar inwoners en gebiedsfondsen, zodat een deel van de opbrengst bij de de lokale gemeenschap terecht komt. Vaak worden uit de opbrengsten weer andere duurzame projecten betaald, zoals elektrische deelauto’s, een bijdrage aan isolatie van huizen van mensen met een smalle beurs of het onderhouden van een buurthuis. Ieder jaar wordt er door Hieropgewekt een monitor gemaakt met een overzicht van alle lokale energiecoöperaties. Dit rapport staat vol cijfers en goede voorbeelden uit het hele land.

Zo’n windmolen kost toch ook heel veel CO2 om te bouwen?2020-04-04T09:37:36+00:00

Voor de bouw van een windmolen is inderdaad staal en beton nodig. Maar een windmolen produceert zoveel energie, dat de CO2 emissie van de bouw na 6 tot 9 maanden is terugverdiend. Daarna kan de molen nog 15-25 jaar duurzame energie produceren.

Waarom hebben we eigenlijk windmolens en zonneweides nodig? We kunnen toch gewoon alle daken vol leggen met zonnepanelen?2020-04-27T07:50:10+00:00

De gemeente heeft berekend dat als we alle geschikte daken vol leggen met zonnepanelen we ongeveer een kwart van alle elektriciteit opwekken die we nu verbruiken. Dat is dus onvoldoende. Doordat we straks ook elektrische auto’s gaan rijden en een deel van de huizen elektrisch gaan verwarmen hebben we alleen maar meer elektriciteit nodig. Dus ja, zon op dak is absoluut nodig, maar niet genoeg voor onze energiebehoefte.

Wat is de doelstelling van de gemeente voor duurzame elektriciteitsproductie?2020-04-27T07:52:00+00:00

Dat staat op https://duurzaamderondevenen.nl. De gemeente De Ronde Venen verwacht dat wij in 2040 1250 TJ elektriciteit nodig hebben. Een deel daarvan moet geproduceerd worden met zonnevelden en windmolens: 636 TJ. De rest halen we uit zonnepanelen op daken en technische innovatie.

Waarom is Veenwind opgericht en door wie?2019-10-14T10:01:37+00:00

Veenwind is opgericht door een groep enthousiaste inwoners van de gemeente De Ronde Venen. Veenwind wil de energietransitie versnellen en daarmee een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in onze dorpen voor nu en voor toekomstige generaties. Wij willen samen met inwoners, grondeigenaren en lokale ondernemers duurzame energie opwekken met windmolens en zonneweides.

Een zonneveld belemmert dat het gras CO2 opneemt. Is er dan wel netto CO2-reductie?2020-04-27T07:52:47+00:00

De opvang van CO2 in grasland is 0.4kg CO2 per m2 per jaar. Een vierkante meter zonnepaneel produceert per jaar ongeveer 160 kWh groene stroom. Als je die energie op de klassieke manier zou opwekken bedraagt de gemiddelde CO2-uitstoot 361 gram per kWh (zie: https://www.co2emissiefactoren.nl/wp-content/uploads/2017/12/CO2-factor-stroomverbruik-20-11-2017.pdf). Met een vierkante meter zonnepaneel bespaar je dus 58 kg CO2 per jaar. Dat is 144 keer zoveel als het groeiende gras kan opnemen.

Er bestond toch al een energiecoöperatie Zon op de Ronde Venen?2019-10-14T10:02:02+00:00

Ja, deze coöperatie richt zich vooral op zonnepanelen op daken. Veenwind richt zich op windmolens en zonneweides.

Wat kost het lidmaatschap van Veenwind?2020-05-03T12:11:00+00:00

Het lidmaatschap van Veenwind kost 10 euro per jaar. Als je lid bent kan je meedenken en meebeslissen over de wind- en zonprojecten die we op gaan pakken.

Hoeveel kan ik investeren in Veenwind?2019-10-14T10:03:03+00:00

We zijn nu nog niet zover maar als we concrete projecten voor wind- of zonne-energie gaan opzetten kunnen leden financieel participeren. We gaan daarvoor in de algemene vergadering van Veenwind minimum/maximumbedragen vaststellen. Om zo veel mogelijk mensen mee te kunnen laten doen, streven we ernaar een laag instapbedrag.

Hoeveel stroom produceert één windmolen?2019-10-14T10:03:21+00:00

Een windturbine van 3 MW produceert per jaar 6,6 miljoen kWh energie; dat is genoeg voor ongeveer 2.000 huishoudens.

Hoeveel stroom produceert een zonneweide?2019-10-14T10:04:05+00:00

Een hectare zonneveld produceert per jaar gemiddeld 750.000 kWh. Dat is genoeg voor 230 huishoudens.

Waarom hebben we eigenlijk windmolens en zonneweides nodig? We kunnen toch gewoon alle daken vol leggen met zonnepanelen?2019-10-14T10:04:39+00:00

De gemeente heeft berekend dat als we alle geschikte daken vol leggen met zonnepanelen we ongeveer een kwart van alle elektriciteit opwekken die we nu verbruiken. Dat is dus onvoldoende. Doordat we straks ook elektrische auto’s gaan rijden en een deel van de huizen elektrisch gaan verwarmen hebben we alleen maar meer elektriciteit nodig. Dus ja, zon op dak is absoluut nodig, maar niet genoeg voor onze energiebehoefte.

Waar wil Veenwind windmolens en zonneweides plaatsen?2019-10-14T10:10:04+00:00

Voor het vaststellen van locaties voor wind- en zonneparken heb je met veel randvoorwaarden te maken zoals: afstand tot huizen, Schiphol, cultuurhistorisch erfgoed, natuurwaarden, enz. Dit is een zorgvuldig proces, waarbij ook de gemeente een belangrijke rol heeft. Zij stelt samen met belanghebbenden randvoorwaarden op en wijst zoekgebieden aan voor de wind en zonprojecten. Voor iedere locatie gaat Veenwind in gesprek met de belanghebbenden: bewoners, boeren, ondernemers en andere (semi)overheden zoals provincie, Prorail, Tennet en het waterschap.

Hoe hoog worden de windmolens?2019-10-14T10:07:00+00:00

Dat kunnen we niet op voorhand zeggen. De meeste moderne windturbines die in Nederland worden geplaatst zijn tussen de 140 en 200 meter tiphoogte. Voor een windmolen geldt: hoe hoger, hoe meer wind en dus hoe hoger de energieproductie. Op 140 meter (as)hoogte waait het gemiddeld 35% harder dan op 80 meter hoogte en levert bij gelijke wieken dan 2,5 maal meer windenergie. Hogere molens kunnen grotere wieken hebben; 50% langere wieken leveren 125% meer windenergie. Dus hogere molens leveren veel meer stroom. De uiteindelijke locatie én hoogte van de molens worden naast de opbrengst bepaald op basis van een afweging tussen verschillende factoren, zoals de afstand tot de huizen, voorwaarden van Schiphol en cultuurhistorische en ecologische waarden van het gebied.

Waarom staan windmolens vaak stil?2019-10-14T10:07:36+00:00

Windmolens draaien gemiddeld circa 80% van de tijd. Ze staan stil tijdens een storing of onderhoud (3% van de tijd, dit is minder dan de helft van een kolencentrale of gascentrale en vergelijkbaar met bijvoorbeeld een auto). Onderhoud wordt bij voorkeur gepleegd op windstille momenten om productieverlies te voorkomen. Ook staan ze stil als het niet waait of bij extreem harde wind (windkracht 9-10) en in uitzonderlijke gevallen vanwege slagschaduw of extreem lage energieprijzen.

Zit er subsidie op windmolens en zonnepanelen?2019-10-14T10:07:59+00:00

In Nederland kan voor het opwekken van schone energie subsidie worden aangevraagd. Voor iedere kWh opgewekte stroom ontvangt de producent SDE+ subsidie. De hoogte van deze subsidie wordt ieder jaar opnieuw berekend en bij goedkeuring van de aanvraag voor 15 jaar vastgesteld.

Wat is slagschaduw bij windmolens?2019-10-14T10:08:25+00:00

De ronddraaiende wieken van een windturbine kunnen een schaduw werpen op de omgeving. Deze bewegende schaduw heet slagschaduw, draait met de zon mee en reikt bij zonsopgang en -ondergang in de winter het verst. In de wet staat dat woningen maximaal 5:40 uur per jaar (17 dagen x 20 minuten) blootgesteld mogen worden aan slagschaduw. Als hoogte en locatie van een windmolen bekend zijn, is de slagschaduw te berekenen. De molen wordt stilgezet als er een overschrijding van de norm dreigt te ontstaan. Het is vooraf bekend wanneer slagschaduw kan optreden en er kan dus ook vooraf overlegd worden met de bewoners of aanvullende afspraken, zoals bijvoorbeeld een stilzetschema nodig zijn.

Hoe zit het met het geluid van windmolens?2019-10-14T10:08:48+00:00

Geluid van een windmolen wordt veroorzaakt door de draaiende rotorbladen (aerodynamisch geluid) en bewegende delen (mechanisch geluid) zoals de generator en tandwielkast. Bij moderne turbines is dit laatste type geluid ondergeschikt. De hoeveelheid geluid die een windmolen produceert is afhankelijk van de windsnelheid. Het geluid wordt waargenomen als een breedbandig geluid met een zoevend karakter. Overdag is dit normaal gesproken niet/nauwelijks hoorbaar in verband met ander omgevingsgeluid, maar ’s nachts kan dit wel worden waargenomen. In Nederland bedraagt de norm op de gevel van een woning maximaal 47 decibel Lden (gemiddelde van de dag, avond en nacht over lange duur), hierbij geldt er in de avond en nacht een ‘boete’ van 5 of 10 dB) en 41 decibel Lnight (gemiddelde geluidniveau over alle nachten in een jaar).

Staat jouw vraag er niet bij?2019-10-14T10:09:27+00:00

Mail ons dan. We doen ons best om die dan zo snel mogelijk te beantwoorden!