Er is veel verwarring in De Ronde Venen over de komst van windmolens en zonnevelden. Sommige mensen denken dat de gemeente al locaties heeft aangewezen. Maar dat is niet zo: de gemeente start in september een inspraakproces op. Daarbij kan iedereen aangeven wat volgens hem of haar de geschikte locaties zijn voor windmolens en zonnevelden. Veenwind roept alle leden op om van deze inspraakmogelijkheid gebruik te maken!

Wat gaat de gemeente doen?
De gemeente start zeer binnenkort een inspraakronde. Door middel van een digitale simulatie kan iedereen op een plattegrond aangeven waar volgens hem of haar windmolens en zonnevelden kunnen komen.
Op basis van de uitkomsten zal de gemeente ‘zoekgebieden’ aanwijzen. Die zoekgebieden zullen begin 2021 formeel door de Gemeenteraad worden vastgesteld. Daarna mogen projectontwikkelaars voor de betreffende gebieden plannen uitwerken en voorstellen indienen. En pas daarna zal de gemeente vergunningen afgeven voor projecten.

Hoe staat Veenwind daarin?
De problemen als gevolg van de opwarming van de aarde groeien ons boven het hoofd. Het opwekken van schone energie is hard nodig, ook in onze eigen gemeente. Veenwind wil daaraan bijdragen als mede-initiatiefnemer in wind- en zonneprojecten.
Om die reden is Veenwind in gesprek met een achttal projectontwikkelaars die al actief zijn in DRV. In alle gevallen wil Veenwind eventueel samenwerken in projecten en daarbij zorg dragen voor inspraak en lokaal eigendom. Door dat laatste kunnen de rendementen ook ten goede komen aan inwoners en aan de omgeving.

Wie beslist of Veenwind wel of niet deelneemt in een bepaald project?
Als de geschikte locaties zijn vastgesteld, kunnen er projectaanvragen worden ingediend. Op dat moment bepaalt Veenwind in welke projecten zij wil deelnemen. Dat besluit wordt genomen door de leden van Veenwind in een Algemene Ledenvergadering.